Prilikom projektovanja porodičnih kuća čest izazov je komunikacija objekta sa kontekstom, tako da se čini da je kuća oduvek pripadala baš mestu na kom se nalazi. Inspirisani okruženjem i načinom korišćenja prostora trotoara kao mesta okupljanja, u projekte naših kuća u Vojvodini uveli smo nezaobilazni detalj „klupe na šoru“.

Prilikom projektovanja kuća u Bačkoj, susreli smo se sa interesantnim spojem različitih potreba u prostoru – s jedne strane klijenata, a sa druge – prolaznika. Naš odgovor na ovaj spoj upravo su projekti koji omogućavaju maksimalnu privatnost stanara kuće, projektovane u savremenim i elegantnim potezima, ali i interakciju sa okruženjem kroz stilizovanje granice privatnog i javnog prostora.

Dok kuće ostvaruju maksimalni komfor stanara, i ističu se u odnosu na okruženje ravnim mirnim linijama, preciznim geometrijskim potezima i velikim staklenim površinama, koje u potpunosti korespondiraju sa potrebama savremenog stanovanja, potrudili smo se da baš ovakav kontrast prema okruženju pretvorimo u sredstvo komunikacije sa njim. Dozvoljeni parametri visokih ograda u Bačkoj, zajedno sa analizom tradicionalnog korišćenja prostora u okruženju, inspirisali su nas da ogradu dizajniramo kao „meku granicu“ koja povezuje privatni i javni prostor.

VILLA LINE

Tradicionalno korišćenje – moderan dizajn

U analizi lokacije, našem timu je bila upečatljiva pojava klupa ispred kuća – „klupa na šoru“, koje služe kao neformalni javni prostor i mesto za okupljanje. Upravo ovaj fenomen, specifičan za lokaciju, hteli smo da uvedemo u naše projekte, tako da objekti  doprinesu i naglašavanju identiteta lokalne zajednice, kroz ostvarivanje vizuelnog i funkcionalnog kontinuiteta tradicionalnih elemenata uličnog fronta.

Redizajnom tradicionalne „klupe na šoru“, dobijen je atraktivan element javnog prostora, koji omogućava da se visoka ograda parcele ne sagledava kao prepreka i granica, već kao dizajnirana pozadina javnog prostora, čime kuća, iako kontrastnog stila u odnosu na okruženje, postaje neodvojivi deo kako društvenog, tako i prostornog konteksta. Produžetkom elemenata dizajna kuće na ogradu, trotoar i klupu, ostvarili smo prožimanje savremene i vernakularne arhitekture, i ponudili moderno čitanje tradicionalnih potreba, kako u privatnom, tako i u javnom prostoru.

Postavljanjem klupe kao prvog plana u sagledavanju objekta, uspostavlja se novi red geometrije u prostoru, koji se prenosi na kuće, kako kroz formu nadstrešnice Vile Line, koja postaje akcentovana i na kući i iznad klupe, tako i u geometrizovanom dekorativnom detalju koji se ponavlja na ogradi i na fasadi Vile Frame.

VILLA FRAME

Privatnost kuće

Definisanjem simboličkog odnosa sa okruženjem, ostvarili smo vizuelnu gradaciju privatnosti prostora. Tako se kao vizuelno najjavniji prostor izdvaja klupa na šoru, koje postaju polujavni prostor kuće i ograde, da bi prenošenjem arhitektonskih detalja na fasadu kuća prostor postao privatan. U ovoj gradaciji, igrali smo se sa planovima sagledavanja i korišćenja prostora, a sa ciljem suptilnog prelaska iz javnog u privatni prostor. Dizajnom suptilnih prelaza u dizajnu kojim se citiraju elementi okruženja i kroz njih prelazi u savremeni arhitektonski izraz, kuća postaje novi orijentir, protkan uticajima iz okruženja.

VILLA LINE

VILLA FRAME

Doprinos okruženju i zajednici

Dok težimo da kreiramo što atraktivnije prostore za rad i stanovanje našim klijentima, od velikog nam je značaja pitanje kako naša arhitektura može da doprinese i širem okruženju i savremenim dizajnom naglasi specifičan lokalni karakter. Za odgovor na ovo pitanje inspiraciju tražimo u detaljima – od materijala, preko geometrije – do specifičnih navika u korišćenju prostora.

Upravo uvođenjem ovih karakterističnih elemenata i njihovim prevođenjem u savremeni dizajn naših projekata, oplemenjujemo ne samo privatni život klijenata, već i čitav spektar svakodnevnih aktivnosti u javnom prostoru.

 

Bench in front of the house as a tribute to traditional surroundings

While designing single-family houses, it is challenging to create communication between the house and its context, making it appear as if the house had always been there. Inspired by the surroundings and the traditional use of pavement as a place of gathering, we designed our houses in Vojvodina by adding a contextual detail – the bench in front of the house.

During the design process for the houses in Bačka, we encountered an interesting clash of different spatial needs – of our clients on one side, and the passers-by on the other. Our response to these contrasting needs is a design which enables the maximum privacy for the tenants of our modern and elegant houses but provides an interaction with the surroundings by styling the boundaries between private and public spaces.

The houses enable maximal comfort for their inhabitants and stand out of their surroundings with straight steady lines, big glass surfaces and precise geometric gestures – corresponding with the contemporary way of life. We’ve tried to turn this particular contrast to the environment into a means of communicating with him. The permitted parameters of high fences in Backa, together with analysis of traditional use of the surrounding area, inspired us to design the fence as a „soft border“ connecting private and public space.

Traditional use – contemporary design

In the site analysis, our team recognised the phenomenon of the bench in front of the house as an informal public space for community gatherings. It is this element of the public space which we found to be very specific for the location, and we decided to introduce it into our designs, including them in the scenery of Bačka’s public life. This way, we have established the visual and functional continuity of the street front and connected the traditional element with our modern design.

By redesigning the traditional bench, we created an attractive element of public space, which enables the dissolving of the fence as an obstacle or a strict border. The redesigned fence with the incorporated bench makes the fence appear as a designed background of the pavement, which becomes an inseparable element of both the architectural and social contexts. By extending the architectural elements from the house to the fence, sidewalk and bench, we have created a new visual order that intertwines the vernacular and contemporary styles and offered a new reading of the traditional needs, both of private and public spaces.

Positioning the bench as the first plan of view towards the house establishes new geometric principles within the surroundings, which transcends towards the houses as a form of an awning of Villa Line, which accents the entrance and the facade, as well as the geometrical detail arraying on the fence and façade of Villa Frame.

VILLA FRAME

Privacy of the house

By defining a symbolical relationship with the context, we have established a visual gradient of privacy of spaces. Visually the most frequent space is the bench on the fence, in front of the house, creating a semi-private space of the exterior and the fence, while the transition of architectural elements towards the facades defines a completely private space.

In this gradation of privacy, we have played with viewing plans, designing subtle transitions from one space to another. The subtle transitions established through citation of surrounding elements redefine the contemporary houses as new landmarks, embedded with nearby influences.

Contribution to the environment and community

As we strive to create as attractive spaces as possible for work and housing for our clients, it is of great importance to us how our architecture can contribute to both the wider context and emphasize a specific local character through contemporary design. To achieve this task, we look for inspiration in details – from materials, through geometry – to specific habits in the use of space.

It is by introducing these distinctive elements and translating them into the modern design of our projects, that we enrich not only the private life of our clients but also the whole range of daily activities in the public space.

VILLA LINE