Prilikom projektovanja porodičnih kuća čest izazov je komunikacija objekta sa kontekstom, tako da se čini da je kuća oduvek pripadala baš mestu na kom se nalazi. Inspirisani okruženjem i načinom korišćenja prostora trotoara kao mesta okupljanja, u projekte naših kuća u Vojvodini uveli smo nezaobilazni detalj „klupe na šoru“.

Prilikom projektovanja kuća u Bačkoj, susreli smo se sa interesantnim spojem različitih potreba u prostoru – s jedne strane klijenata, a sa druge – prolaznika. Naš odgovor na ovaj spoj upravo su projekti koji omogućavaju maksimalnu privatnost stanara kuće, projektovane u savremenim i elegantnim potezima, ali i interakciju sa okruženjem kroz stilizovanje granice privatnog i javnog prostora.

Dok kuće ostvaruju maksimalni komfor stanara, i ističu se u odnosu na okruženje ravnim mirnim linijama, preciznim geometrijskim potezima i velikim staklenim površinama, koje u potpunosti korespondiraju sa potrebama savremenog stanovanja, potrudili smo se da baš ovakav kontrast prema okruženju pretvorimo u sredstvo komunikacije sa njim. Dozvoljeni parametri visokih ograda u Bačkoj, zajedno sa analizom tradicionalnog korišćenja prostora u okruženju, inspirisali su nas da ogradu dizajniramo kao „meku granicu“ koja povezuje privatni i javni prostor.

VILLA LINE

Tradicionalno korišćenje – moderan dizajn

U analizi lokacije, našem timu je bila upečatljiva pojava klupa ispred kuća – „klupa na šoru“, koje služe kao neformalni javni prostor i mesto za okupljanje. Upravo ovaj fenomen, specifičan za lokaciju, hteli smo da uvedemo u naše projekte, tako da objekti  doprinesu i naglašavanju identiteta lokalne zajednice, kroz ostvarivanje vizuelnog i funkcionalnog kontinuiteta tradicionalnih elemenata uličnog fronta.

Redizajnom tradicionalne „klupe na šoru“, dobijen je atraktivan element javnog prostora, koji omogućava da se visoka ograda parcele ne sagledava kao prepreka i granica, već kao dizajnirana pozadina javnog prostora, čime kuća, iako kontrastnog stila u odnosu na okruženje, postaje neodvojivi deo kako društvenog, tako i prostornog konteksta. Produžetkom elemenata dizajna kuće na ogradu, trotoar i klupu, ostvarili smo prožimanje savremene i vernakularne arhitekture, i ponudili moderno čitanje tradicionalnih potreba, kako u privatnom, tako i u javnom prostoru.

Postavljanjem klupe kao prvog plana u sagledavanju objekta, uspostavlja se novi red geometrije u prostoru, koji se prenosi na kuće, kako kroz formu nadstrešnice Vile Line, koja postaje akcentovana i na kući i iznad klupe, tako i u geometrizovanom dekorativnom detalju koji se ponavlja na ogradi i na fasadi Vile Frame.

VILLA FRAME

Privatnost kuće

Definisanjem simboličkog odnosa sa okruženjem, ostvarili smo vizuelnu gradaciju privatnosti prostora. Tako se kao vizuelno najjavniji prostor izdvaja klupa na šoru, koje postaju polujavni prostor kuće i ograde, da bi prenošenjem arhitektonskih detalja na fasadu kuća prostor postao privatan. U ovoj gradaciji, igrali smo se sa planovima sagledavanja i korišćenja prostora, a sa ciljem suptilnog prelaska iz javnog u privatni prostor. Dizajnom suptilnih prelaza u dizajnu kojim se citiraju elementi okruženja i kroz njih prelazi u savremeni arhitektonski izraz, kuća postaje novi orijentir, protkan uticajima iz okruženja.

VILLA LINE

VILLA FRAME

Doprinos okruženju i zajednici

Dok težimo da kreiramo što atraktivnije prostore za rad i stanovanje našim klijentima, od velikog nam je značaja pitanje kako naša arhitektura može da doprinese i širem okruženju i savremenim dizajnom naglasi specifičan lokalni karakter. Za odgovor na ovo pitanje inspiraciju tražimo u detaljima – od materijala, preko geometrije – do specifičnih navika u korišćenju prostora.

Upravo uvođenjem ovih karakterističnih elemenata i njihovim prevođenjem u savremeni dizajn naših projekata, oplemenjujemo ne samo privatni život klijenata, već i čitav spektar svakodnevnih aktivnosti u javnom prostoru.